Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze Strony internetowej doramielno.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informujemy Cię w niej, w jaki sposób troszczymy się o Dane Użytkowników, jak je przetwarzamy, komu je powierzamy i wiele innych ważnych kwestii związanych z Danymi osobowymi.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określają zasady Przetwarzania i ochrony Danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na Stronie internetowej pod doramielno.pl. Administratorem Strony i Danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Dorota Krupa prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą POKOJE GOŚCINNE VILLA DORA ul. Północna 3 POLE KEMPINGOWO – NAMIOTOWE Dorota Krupa ul. Lechitów 4 76-032 Mielno, pod adresem Mielno ul. Lechitów 4 76-032, NIP: 6691246645 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.  

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności Użytkowników oraz ochrony ich interesów, w szczególności poprzez zapewnienie, że Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony są przetwarzane wyłącznie dla oznaczonych celów oraz niepoddawane dalszemu, niezgodnemu z tymi celami przetwarzaniu.  

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a zakres danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz możliwie ograniczony.  

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: wczasydora@gmail.com. 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce cookies, a każdego Użytkownika Strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki cookies. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole Strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności oraz Polityki cookies.  

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce cookies zwroty z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w § 2 Polityki prywatności.  

 

§2 DEFINICJE 

 

 1. AdministratorDorota Krupa prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą POKOJE GOŚCINNE VILLA DORA ul. Północna 3 POLE KEMPINGOWO – NAMIOTOWE Dorota Krupa ul. Lechitów 4 76-032 Mielno, pod adresem Mielno ul. Lechitów 4 76-032, NIP: 6691246645 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 1. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej. 

 1. Strona– strona internetowa znajdująca się pod adresem doramielno.pl. 

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej tj. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.  

 1. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym Użytkownik, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących go Danych osobowych.  

 1. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie Danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki Newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.  

 1. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.). 

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.). 

 1. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 z późn. zm.).  

 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA? 

 

Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest Dorota Krupa prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą POKOJE GOŚCINNE VILLA DORA ul. Północna 3 POLE KEMPINGOWO – NAMIOTOWE Dorota Krupa ul. Lechitów 4 76-032 Mielno, pod adresem Mielno ul. Lechitów 4 76-032, NIP: 6691246645 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA? 

 

Podanie Danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań. 

Podanie przez Użytkownika Danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela Zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi. 

 

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY? 

 

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

 

Lp. 

Cel przetwarzania danych 

Podstawa prawna przetwarzania 

Czas przetwarzania 

 1.  1

kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi, umowy  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) 

Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy/ czas niezbędny do przesłania oferty i odpowiedzi Użytkownika, a następnie czas do upływu przedawnienia roszczeń  

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą 

 1.  2

kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 

Dane przetwarzane są do momentu wycofania Zgody 

 1.  3

tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do czasu ustania podstawy przetwarzania lub utraty przydatności dla Administratora 

archiwizacja na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do zgłoszenia sprzeciwu lub utraty przydatności dla Administratora 

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą 

 

cel analityczny, polegający między innymi na analizie Danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics czy Meta Piksel 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika 

 1.  6

wykorzystywanie cookies na Stronie i jej podstronach  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 

Dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika 

 1.  7

zarządzanie Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla Administratora 

 1.  8

badanie satysfakcji z oferowanych usług  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla Administratora 

 1.  9

zamieszczenie przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) 

Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody lub utraty przydatności dla Administratora, chyba że wycofanie Zgody nastąpi wcześniej 

 1.  10

wewnętrzne cele administracyjne Administratora związane z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem  

6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do momentu ustania podstawy przetwarzania 

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego czy Użytkownik jest przedsiębiorcą 

 

 1.  11

dopasowanie treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora 

 1.  12

marketing bezpośredni kierowany do Użytkownika produktów lub Usług lub polecanych osób trzecich 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora 

 1. 13 

kierowanie reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu reklam tworzonych za pomocą Menedżera reklam portalu Facebook, oraz kierowania remarketingu  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową) 

Dane przetwarzane są do czasu wycofania Zgody lub wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora 

 1.  14

tworzenie własnych baz Danych Użytkowników  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 

Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności Danych dla Administratora 

 

Podanie przez Użytkownika Danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela Zgody na przetwarzanie tych Danych oraz na zanonimizowanie Danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi. 

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE? 

 

Zbierane i przetwarzane są tylko te Dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – Danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).  

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są Dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z Danymi poszczególnych Użytkowników. Więcej o cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.  

Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części Polityki Prywatności.  

 

Usługi społeczeństwa informacyjnego  

Administrator nie zbiera Danych dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić Zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego m.in. w celach marketingowych albo uzyskać w tym celu Zgodę opiekuna prawnego (np. rodzica).  

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony i serwisu doramielno.pl. 

Administrator jest uprawniony podjąć rozsądne starania by zweryfikować, czy Użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła Zgodę lub ją zaaprobowała.  

 

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA? 

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:  

 • prawo dostępu do treści jego Danych,  

 • prawo do przenoszenia Danych,  

 • prawo poprawiania Danych,  

 • prawo sprostowania Danych,  

 • prawo usunięcia Danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania, 

 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,  

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,  

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych.  

 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do treści RODO.   

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania Danych osobowych.  

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: wczasydora@gmail.com lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej Polityce Prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.  

 

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ? 

 

 Jeżeli Użytkownik wyraził Zgodę na określone działanie, Zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie Zgody). Użytkownik ma również cofnięcia Zgody, poprzez skierowania oświadczenia na adres e-mail Administratora lub na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej Polityce Prywatności.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W niektórych przypadkach, Dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 

Każdorazowo, Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.  

 

JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZECHOWUJE DANE UŻYTKOWNIKA? 

 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów, które zostały wskazane w tabeli powyżej, oraz: 

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do Danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników, 

 1. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do Danych podanych w zapytaniu ofertowym, 

 1. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do Danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów, 

 1. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego, 

 1. do czasu cofnięcia Zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych na podstawie Zgody. Po wycofaniu Zgody Dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi, 

 1. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora, 

Okresy przechowywania Danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania Danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania Danymi. 

Szczegółowe okresy przetwarzania Danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania Administratora.  

 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON 

 

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  

 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie Danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.  

W szczególności, dostęp do Danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych Danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia Danych. 

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich Danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.  

 

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH? 

 

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie Danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa Danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. 

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie Danych osobowych m.in. następującym podmiotom: 

 1. LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze  

 1. LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 7831711517 – celu obsługi domeny i serwera pocztowego,  

 

 1. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,  

 

 1. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, kadrowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd. 

 1. Olaf Orlikowski, NIP: 4990697337 – w celu wsparcia informatycznego czy zarządzania Stroną od strony IT 

Dane osobowe mogą być także udostępniane innym odbiorcom m.in. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością. 

Podmioty, które przetwarzają Dane osobowe, tak jak Administrator, zapewniają zachowanie standardów europejskich w zakresie ochrony Danych osobowych, w tym standardy wyznaczane przez akty prawne i decyzje Komisji Europejskiej i stosują mechanizmy zgodności także przy przekazywanie Danych poza EOG m.in. w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską decyzja 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=PL 

 

CZY ADMINISTRATOR POWOŁAŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH? 

 

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem Danych osobowych. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych Danych. 

 

CZY ADMINISTRATOR PROFILUJE DANE UŻYTKOWNIKA? 

 

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.  

W ramach Strony internetowej i technologii śledzących Dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z Danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.  

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika. 

Więcej o reklamie behawioralnej tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej 

 

§4 FORMULARZE 

 

Administrator stosuje następujące rodzaje Formularzy w ramach Strony: 

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. 

Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem Dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.  

 

Administrator może powierzać przetwarzanie Danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej Zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim. 

 Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych. 

 

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE 

 

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane Dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.  

 1. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża Zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej Zgody.  

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem. 

 1. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.   

§6 TECHNOLOGIE 

 

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie: 

 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego do tego urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach serwisu, np. sprawna klawiatura,  

 1. odpowiednio skonfigurowanej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej, obsługującej m.in. pliki typu cookies, np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych,  

 1. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Administrator zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną Serwisu nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne/odebrane”. Administrator nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail,  

 1. oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.  

 

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

 

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie Strony pod kątem potrzeb Użytkowników ją odwiedzających. 

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy Użytkownik korzysta ze Strony. 

 1. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona). 

 1. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją Użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu Administrator może ulepszać Stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. 

 1. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony: 

 1. Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebook w ramach reklam kontaktowych.    

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Meta Platforms Ireland Limited. oraz jej spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.    

Administrator może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły Zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do Użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo Dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania Danych oraz przetwarzania tymi Danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika.   

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne Dane na temat Użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami, jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.   

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Meta (Facebooka) i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&_ga=2.140230195.1899084027.1676390445-251481724.1675757116. W każdej chwili można zrezygnować z plików  cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.  

Użytkownik korzystając ze Strony wyraża Zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym.   

 1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę. 

Narzędzie to stosowane jest na mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited przy czym dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony. 

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek Danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.  

Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906 lub zapoznanie się z zasadami prywatności pod linkiem:https://policies.google.com/privacy?hl=pl&_ga=2.64139695.1899084027.1676390445-251481724.1675757116  

 1. Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Adsw celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

Administrator nie gromadzi żadnych Danych, które pozwalałyby na identyfikację Danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika. 

 1. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika. 

 1. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie i utrudnić jej funkcjonowanie.  

 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 1. W ramach ustawień przeglądarki internetowej Użytkownik może usunąć pliki cookies pochodzące ze Strony, lub od dostawców Administratora, poprzez wprowadzenie zmian do swoich ustawień przeglądarki internetowej w dowolnym momencie. Sposób usunięcia plików cookies będzie różny w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies są dostępne w zakładce „Pomoc” w wybranej przeglądarce internetowej.  

 1. Usunięcie plików cookies nie jest jednoznaczne z usunięciem Danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies 

 

§8 ZGODA NA COOKIES 

 

Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić Zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie Zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej Zgody wyrazić – powinien opuścić Stronę. Zawsze też, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.  

 

§9 LOGI SERWERA 

 

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. 

 1. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 

 1. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

 1. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 1. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

 

 

Scroll to Top